ฐานข้อมูลในประเทศ

1. ฐานข้อมูลหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

(ฐานข้อมูลระบบ Mahidol Library Catalog (OPAC) ให้บริการวิทยานิพนธ์ในรูปแบบตัวเล่ม ตั้งแต่ปี 2504  และไฟล์วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 2547)


2. ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository หรือเรียกว่า CUIR) ให้บริการสารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานวิจัย (Technical Reports) วิทยานิพนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) วารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journals) เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


3. ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ฐานข้อมูลงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)


4. ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank)


5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


6. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ฐานข้อมูล NU Digital Repository : วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)


7. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis,Dissertation)ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 844 รายการ)


8. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Iknowledge Digital Contents Management System มหาวิทยาลัยรามคำแหง)


9. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


10. ฐานข้อมูลงานวิจัย CMU e-Research  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


11. ฐานคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระบบ Dspace ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบดังกล่าวได้)


12. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษา (Thai Digital Collection)

(เป็นฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด)


13. ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช." (Digital Research Information Center)

(ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลการวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.)


14. ฐานข้อมูลคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


15. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)

(UCTLฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด)


16. ฐานข้อมูลผลงานวิจัยคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

(ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai National Research Repository (TNRR) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด เผยแพร่งานวิจัยต่างๆ จากทุกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายงานวิจัย)


17. ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย

(ฐานข้อมูลรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยา)


 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 เมษายน 2020 เวลา 09:38 น.)