ฐานข้อมูลในประเทศ

(ฐานข้อมูลระบบ Mahidol Library Catalog (OPAC) ให้บริการวิทยานิพนธ์ในรูปแบบตัวเล่ม ตั้งแต่ปี 2504  และไฟล์วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 2547)


(ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository หรือเรียกว่า CUIR) ให้บริการสารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานวิจัย (Technical Reports) วิทยานิพนธ์ (Theses) บทความวิชาการ (Journal Articles) วารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journals) เป็นต้น ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


(ฐานข้อมูลงานวิจัย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)


(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank)


(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


(ฐานข้อมูล NU Digital Repository : วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)


(ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Iknowledge Digital Contents Management System มหาวิทยาลัยรามคำแหง)


(ฐานข้อมูลสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


(ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระบบ Dspace ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบดังกล่าวได้)


(เป็นฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด)


(ฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลการวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.)


(ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ Thai National Research Repository (TNRR) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่างๆ ภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด เผยแพร่งานวิจัยต่างๆ จากทุกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายงานวิจัย)


(ฐานข้อมูลรวบรวมงานวิจัยทางชาติพันธุ์ที่มีคุณภาพมาสกัดสาระสำคัญในเชิงมานุษยวิทยา)


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 11:33 น.)

 
สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS