ฐานข้อมูลต่างประเทศ

(ฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ประกอบด้วยตำราหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทางคลินิก และ กลุ่มทางคลินิกและพรีคลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยา ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข สามารถใช้งานในรูปแบบ Application ได้)


(เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน)


(เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม และรูปภาพ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996)


(ฐานข้อมูลรัฐสภาอเมริกันของสูตินรีแพทย์)


(ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของ Annual Reviews มีวารสารฉบับเต็ม 38 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร ย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 – ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)


(ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมสาขาวิชาเฉพาะหลายสาขา เช่น Neurology, Pathology, Emergency, Rheumatology เป็นต้น ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร 23 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้ไม่จำกัดจำนวน)


(เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์)


(ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการแบบเปิดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจัดเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ)


(ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ)


ฐานข้อมูลบทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความมหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ)


(ฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับแพทย์ องค์กรยังให้การศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยอ้างอิงจากวารสารทางการแพทย์ CME ซึ่งเป็นฐานข้อมูล MEDLINE ของหอสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ข่าวทางการแพทย์และข้อมูลยาเสพติด)


(ฐานข้อมูลวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ เป็นวารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์โดยสมาคมการแพทย์รัฐแมสซาชูเซตส์)


(เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วย เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ)


(ฐานข้อมูล Journal สายแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่มีงานให้คุณได้อ้างอิงกว่า 28 ล้าน Journal)


(ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier สำนักพิมพ์ Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ อีก 10 สำนักพิมพ์ ประกอบด้วย วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)


(ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ครอบคลุมวารสาร,รายงานการประชุม, หนังสือชุด, สิทธิบัตร ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)


(เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine & Public Health, Russian Library of Science, Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science, Economics/Management Science, Geosciences และ Engineering จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน)


(ฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก who)


 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:42 น.)

 
สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS