ทำเนียบบุคลากรห้องสมุด


 

  • นายวิทยา ประเทศ หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  • นางสาวอรปวีณ สันคามิน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  • นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร ตำแหน่ง บรรณารักษณ์ปฏิบัติการ
  • นางพัชรี ทองฝังพลอย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส3
  • นายพิกุล แก้วโชติ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  • นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
  • นายเจียงศักดิ์ นุตะภิบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:38 น.)

 
สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

บริการภาครัฐต่างๆ